Text Guard 1.1.3417

Text Guard 1.1.3417

SoftCab.com – Shareware – Windows
Text Guard is handy utility for information protecting. Features: 1) Encodes HTML pages
2) Protects information from beeing stolen 3) Password protect HTML pages 4) Can protect whole page and any part on the page, as well 5) Protects website from offline browsers 6) Protects emails from spamming software.

Tổng quan

Text Guard là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi SoftCab.com.

Phiên bản mới nhất của Text Guard là 1.1.3417, phát hành vào ngày 08/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Text Guard đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Text Guard Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Text Guard!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
SoftCab.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại